RESIDÈNCIA LA TROBADA – AVIS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines en són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la seva publicació al lloc web de RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del domini: www.residencialatrobada.com
Nom comercial: LA TROBADA
Denominació social: RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL
NIF: B60558434
Domicili social: C/ de Joan d’Austria, 105, 1o, 1a a 08018 Barcelona
Telèfon: 933091677
Correu electrònic: contacte@residencialatrobada.com
Inscrita al Registre (Mercantil/Públic): Barcelona, Tom 1475, Foli 51, Full núm. MU-25978

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, així com els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si s’escau, en disposa de la llicència o l’autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i estan inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius, i són ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar al respecte. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, redirigir al lloc web principal de www.residencialatrobada.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial. La seva sola menció o aparició al lloc web no implica l’existència de drets ni responsabilitats sobre aquests drets, ni tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic la_trobada@hotmail.com.

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest lloc web.

Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen quan acaba la sessió de l’usuari. En cap cas aquestes cookies proporcionen per elles mateixes dades de caràcter personal, i no s’utilitzaran per recollir-ne.

Mitjançant l’ús de cookies, també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. Pot permetre, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència i els paràmetres de tràfic, per controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, són cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà també a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, al mateix temps que posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permetin a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa en la retirada o, si s’escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pot ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi alguns errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IPDirecciones IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades, amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin saber el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites als servidors web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes inclosos en els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest web, és la llei espanyola.

 
Última actualització: 21/01/2020