RESIDÈNCIA LA TROBADA – POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL, a la xarxa social

De conformitat amb el deure d’informació establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL, en endavant «el RESPONSABLE», vol fer avinent als usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i la protecció de les dades de caràcter personal de les persones que voluntàriament accedeixen a la pàgina oficial del RESPONSABLE i la utilitzen en aquesta xarxa social. L’accés i l’ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE per part de l’usuari suposa que aquest accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que s’hi preveu.

 

2. Dades de menors d’edat o incapaços

L’accés i el registre en aquesta xarxa social queden prohibits als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i l’ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE en aquesta xarxa social. D’altra banda, si l’usuari és incapaç, el RESPONSABLE adverteix que cal l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i l’ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE. Aquest queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pugui derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços, i aquesta responsabilitat recaurà en els representants legals d’aquests últims en cada cas.

 

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social al C/ de Joan d’Àustria, 105, 1r 1a, 08018 Barcelona (Barcelona), ostenta la condició de responsable dels fitxers i els tractaments a través dels quals es recullen i s’emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i l’ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

 

4. Finalitats a les quals es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial, formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir-li informació del RESPONSABLE, mitjançant correu electrònic, fax, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti dur a terme comunicacions comercials, enviar newsletters als usuaris que s’hi subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE i altres usuaris, i establir comunicació amb tercers.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE en aquesta xarxa social, per la qual cosa, si no està d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no l’ha de fer servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació i/o continguts que queden subjectes tant a aquesta política com a les normes i condicions de la plataforma. L’usuari és el responsable que tots els continguts que hi publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i les normes de la plataforma.

L’usuari únicament pot publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte dels quals ostenti l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE té dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial –de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari– qualsevol contingut publicat per l’usuari quan aquest infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les normes de la plataforma.

 

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE tingui previst fer-hi cessions o comunicacions de dades

S’adverteix l’usuari que tota la informació i els continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE en aquesta xarxa social poden ser coneguts pels altres usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de la xarxa social. En conseqüència, tota la informació i els continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE en aquesta xarxa social són objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la mateixa naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té previst fer les cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de fer a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 

6. Altres tercers prestadors de serveis

El RESPONSABLE adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades conforme a aquesta política respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través d’aquesta pàgina oficial en aquesta xarxa social, i que no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i utilitzacions posteriors de les dades personals que puguin fer tant el titular de la xarxa social com tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que puguin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o de l’exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni responsables a qui, a través d’hiperenllaços, el RESPONSABLE remet els usuaris adherits a aquesta pàgina oficial.

 

7. Qualitat de les dades

El RESPONSABLE adverteix l’usuari que, exceptuant l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment ha de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari ha de respectar la privacitat de tercers, ja siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE en aquesta xarxa social.

 

8. Drets que assisteixen l’interessat

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

• Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i a la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

9. Altres informacions d’interès

El RESPONSABLE pot modificar i/o substituir en qualsevol moment aquesta política, que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment recollida aquí. Per això, l’usuari ha d’accedir periòdicament a aquestes polítiques amb la finalitat de mantenir-se’n actualitzat.

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les adreces i dades de contacte següents:

RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL

la_trobada@hotmail.com

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i les polítiques publicades pel titular de la xarxa social pel que fa al seu ús.

 

Última actualització: 10/01/2022